คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงาน ด้านสังคมในจังหวัดปราจีนบุรี

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โดยนางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อม ทีม OneHome ปราจีนบุรี องค์กรเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ การดำเนินงาน ด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี


Share:พม.ปราจีนบุรี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อม ทีม One Home ปราจีนบุรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัด ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดหนองหูช้าง หมู่ที่ 8 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี


Share:ทีม พม.ปราจีนบุรี จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ พื้นที่อำเภอนาดี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ทีม One Home พม.จังหวัดปราจีนบุรี , บริษัท แว่นท็อปเจริญ จำกัด ,มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,อำเภอนาดี และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันจัดโครงการ“แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นว่าหากผู้สูงวัยต้องเลี้ยงดูเด็กตลอดจนบุตรหลานในครอบครัว แต่ตามองเห็นได้ไม่ชัดเจน จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ” โดยมีนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำเภอนาดี โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอนาดีซึ่งเป็นผู้สูงวัย เข้ารับบริการตรวจวัดสายตา จำนวน 397 คน จำแนกเป็น ชาย 150 คน , หญิง 247 คน


Share:ประชุมสำนักงาน พมจ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 ผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางปาณิสรา รักพงษ์รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานการประชุม


Share:ร่วมจัดบูทนิทรรศการเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในโครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี 2563

วันนี้ 21 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายอภิรัช อภิชาตบุตร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวสุพัตรา ขุนภิรมย์ ตำแหน่ง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว และนางสาวจิรวดี สากล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ร่วมจัดบูทนิทรรศการเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในโครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน กิจกรรมประกวดวาดภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โดยมีนายพิบูล หัตถกิจโกศล เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วยดังนี้

1.การบรรยายความรู้เกี่ยว พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

2.ประกวดวาดภาพเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว

3.การพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว


Share:โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอบ้านสร้าง และอำเภอศรีมโหสถ จำนวน 11 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคมภูมิปัญญา โดยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 2. โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย กาย ใจ แข็งแรง โดยศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด โดยชุมขนวัดป่าทรงคุณ
 3. โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะสุขภาพ โดยชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี
 4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพระ
 5. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
 6. โครงการพลังคนตาบอดจัดสวัสดิการชุมชน โดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดปราจีนบุรี
 7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านหอย
 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน โดย หมอประจำครอบครัว โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหอย
 9. โครงการฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกปีบ
 10. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน โดยสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
 11. โครงการฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน

Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2563


วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ สรุปผลการประชุมฯการพิจารณาอนุมัติได้ดังนี้

 1. อนุมัติแผนค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมจังหวัดปราจีนบุรี (ปรับปรุง)
 2. อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิ การสังคมจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 12 องค์กร 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 315,000 บาท
  3.อนุมัติแผนในการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563

Share:โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้าประเวณีจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัด โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง(การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10 วัน) จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 1–2 บูรณาการร่วมกับ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 13 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะอาชีพ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยนำแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ และการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์และการค้าประเวณีในปัจจุบัน  รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐาน และแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อลดการเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้จบการศึกษา ผู้มีรายได้น้อย หรืออาสาสมัครในชุมชน จำนวน 50 คน โดยนางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมประกอบด้วย ดังนี้

  1.การบรรยายให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดย นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี

  2.การบรรยายให้ความรู้ เรื่องการเข้าสู่กระบวนการแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี โดย นางนินทนาท์ ศรีจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี

  3.การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ รูปแบบการค้ามนุษย์ วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบ/ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial