เอกสารเผยแพร่

 Download …คู่มือประชาชน        

1. กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดู
และไม่ต้องทดลองเลี้ยงดูกรณีในประเทศ [299 KB]

2. การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟื้นฟู [346 KB]

3. การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน [301 KB]

4. ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาฟื้นฟู [212 KB]

5. ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม [ 253 KB]

6. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว [ 226 KB]

7. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ [230 KB]

8. การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน [245 KB]

9. การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ [264 KB]

10. การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ [227 KB]

11. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [284 KB]

12. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ [228 KB]

13. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย
หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ [286 KB]

14. การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป [257 KB]

ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540

 

                     เอกสารเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

                                  (จังหวัดปราจีนบุรี ปจ.0017.2/ว2341 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

                             – บทความ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ บทความเรื่องมีอะไรผมขอหมด

                                                                                 เรื่องเปลี่ยนตัวผู้เล่น

                                                                                 เรื่องจบได้สวย

                                                                                 เรื่องขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น

                                                                                 เรื่องไม่ยอมตามใจ           

   สามารถ สแกน QR Code  5  เรื่อง          

 

          

 
***********************************************************************************************************************************

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

• ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

• ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
 • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
 • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
 • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
 • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
 • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
 • มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
 • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

• สัญญาอื่นๆ

• เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

• ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

• การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

 • แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
 • สรุปผลความพึงพอใจ
 • สถิติผู้เข้าใช้บริการ
 • กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น 

ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540

 

เอกสารเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

      – บทความ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ บทความเรื่องมีอะไรผมขอหมด

                                                          เรื่องเปลี่ยนตัวผู้เล่น

                                                          เรื่องจบได้สวย

                                                          เรื่องขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น

                                                          เรื่องไม่ยอมตามใจ           

   สามารถ สแกน QR Code  5  เรื่อง          

 

           จังหวัดปราจีนบุรี ปจ.0017.2/ว2341 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

 
 

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

• ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

• ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
 • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
 • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
 • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
 • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
 • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
 • มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
 • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

• สัญญาอื่นๆ

• เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

• ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

• การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

 • แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
 • สรุปผลความพึงพอใจ
 • สถิติผู้เข้าใช้บริการ
 • กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial