ร่วมจัดบูทนิทรรศการเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในโครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี 2563

วันนี้ 21 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายอภิรัช อภิชาตบุตร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวสุพัตรา ขุนภิรมย์ ตำแหน่ง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว และนางสาวจิรวดี สากล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ร่วมจัดบูทนิทรรศการเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในโครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน กิจกรรมประกวดวาดภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โดยมีนายพิบูล หัตถกิจโกศล เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วยดังนี้

1.การบรรยายความรู้เกี่ยว พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

2.ประกวดวาดภาพเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว

3.การพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว


Share: