ประชุมสำนักงาน พมจ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 ผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางปาณิสรา รักพงษ์รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานการประชุม


Share: