ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ

             ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร     :  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน  1  อัตรา 

             อัตราเงินเดือน                   :  18,000 บาท

             สิทธิประโยชน์                   :  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 

             ระยะเวลาการจ้าง             :  วันเริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

             คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

                                                          สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

                                                          สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้

              การรับสมัคร    

              ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

              ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ 

              ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

              สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์

 http://prachinburi.m-society.go.th/

               รายละเอียดเพิ่มเติม

              -ไฟล์ประกาศรับสมัคร 


Share: