ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ จึงขอประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เรียงตามลำดับ ดังนี้

>>>>ไฟล์ประกาศขึ้นบัญชี<<<<


Share: