โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของภาครัฐ

พม.องค์กรคุณธรรมและมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

เป็นองค์กรคุณธรรม และมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” ที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมของหน่วยงานหรือคุณธรรม 4 ประการ

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประกาศ… สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง ประกาศข้อตกลงการรักษาความสะอาดภายในหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เรื่อง ประกาศข้อตกลงมาตรการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 เรื่อง ประกาศข้อตกลงมาตรการการใช้วัสดุสำนักงานอย่างไม่สิ้นเปลืองและคุ้มค่าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 เรื่อง เจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 เรื่อง ประกาศข้อตกลงการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

…..Download ทั้งหมด…..

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial